Privacy statement

 1. Algemeen
  Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Axilium B.V. Axilium respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat persoonsgegevens die eventueel aan haar worden verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG, wordt behandeld.
  Axilium houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Axilium verkocht aan derden.Iedere relatie van Axilium verstrekt bij het contact persoonsgegevens aan Axilium. Daarbij vertegenwoordigt u wellicht het bedrijf waar u werkzaam bent. Sommige van de gegevens die u verstrekt, zijn desondanks aan te merken als persoonsgegevens (bijv. uw zakelijk maar persoonlijk e-mailadres). De persoonsgegevens die Axilium ontvangt, worden vervolgens door haar verwerkt (o.a. opgeslagen, geraadpleegd en bewaard). Deze verwerking is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de dienstverlening van Axilium, welke onder meer bestaat uit het in contact treden en het in contact blijven met u en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen Axilium.Axilium informeert u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor is deze privacy verklaring opgesteld. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle relaties van Axilium.
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
  Axilium B.V.
  Jan Tinbergenstraat 222
  7559 ST Hengelo
  Tel: 074 – 750 88 30
  E-mail: info@axilium.com
  KvK: 61025887
 1. Zorgvuldigheid en technische beveiliging
  Wij hebben de volgende technische beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Medewerkers zijn geïnstrueerd in de omgang met persoonsgegevens
  • Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht
  • Medewerkers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij op grond van hun functie nodig hebben
  • Axilium heeft adequate procedures over communicatie, support en beheer met opdrachtnemer afgestemd en handelt overeenkomstig
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, inclusief organisatorische controle
  • Inbraakalarm
  • Maatregelen tegen kwaadaardige programmatuur
  • Controle van toegekende bevoegdheden
  • Encryptie door versleuteling van persoonsgegevens tijdens verzending
  • Encryptie door versleuteling van gegevensopslag
  • Oude documenten op juiste manier vernietigen
  • SAAS-escrow
  • De softwareapplicatie wordt gehost bij een gecertificeerde hostingpartner

   

  Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

  U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.

  Axilium biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen.

 1. Geheimhouding
  Wij houden de van u verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en (eventuele) (sub)verwerkers ook tot geheimhouding.
 1. Datalekken
  Als er sprake is van een datalek dan stelt Axilium u daarvan op de hoogte. Axilium streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur na ontdekking van dit datalek of nadat wij daarover zijn geïnformeerd door onze (sub)verwerkers. Wij zullen ook zorgdragen voor melding van het betreffende datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook van de door Ons naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.
 1. Cookies, Google Analytics
  Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Axilium te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Axilium op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren (via uw browser), hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.De website van Axilium maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Axilium heeft hieromtrent een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt voorafgaand aan de verwerking gemaskeerd en de functie “gegevens delen” is uitgeschakeld.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Axilium geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Axilium heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden
  O.a. de volgende persoonsgegevens van u kunnen door Axilium worden verwerkt:

  1. naam, voornaam en voorletters, geslacht;
  2. contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  3. bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens (waaronder NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres), voor zover u een bedrijf vertegenwoordigt;
 1. Doeleinden van de verwerking
  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. uitvoering van overeenkomsten met u c.q. met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
  2. onderhandelingen/afwikkeling van offertes, aanvragen en/of het inrichten van proef-accounts van u c.q. van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
  3. uitvoering van diensten en werkzaamheden (inclusief facturatie);
  4. PR/marketing/acquisitie van Axilium;
  5. verbetering van de bedrijfsvoering van Axilium;
  6. communicatie over productwijzigingen en –updates.

  Verwerking van uw persoonsgegevens buiten deze doeleinden vindt niet plaats.

 1. Duur van de verwerking
  Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk en/of wettelijk voorgeschreven. De verwerking vindt plaats gedurende de gehele klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie met u of met het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Indien de relatie/samenwerkingsrelatie met u of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent, eindigt, bewaart Axilium uw persoonsgegevens gedurende maximaal zes maanden na de beëindiging van de relatie.Indien uw persoonsgegevens niet in het kader van een (bestaande) klant/leveranciers/samenwerkingsrelatie worden verwerkt, bewaart Axilium uw persoonsgegevens gedurende maximaal zes maanden na het verstrekken van de persoonsgegevens.Na de genoemde periode worden uw persoonsgegevens door Axilium vernietigd, tenzij u opnieuw toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken.
 1. Persoonsgegevens delen met derde partijen
  Uw persoonsgegevens worden alleen met medewerkers binnen Axilium gedeeld die uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijkerwijs dienen te kennen of voor zover het delen noodzakelijk is om met u in contact te kunnen treden. Voor het uitvoeren van (eventuele) overeenkomsten met u of het bedrijf waar u werkzaam bent, voor het inrichten van proef-accounts alsmede ten behoeve van het voeren van een deugdelijke administratie, werkt Axilium met verschillende (software)systemen. Axilium heeft met de leverancier(s) van deze systemen (verwerkers)overeenkomsten gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.
 1. Uw rechten
  In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens die door Axilium worden verwerkt. Daarbij ontvangt u ook een overzicht van derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt;
  • recht op rectificatie, indien Axilium bijv. niet de juiste persoonsgegevens verwerkt. Hierbij kan gedacht worden aan de wijziging van uw adresgegevens bij verhuizing;
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden). Dit geldt niet, indien Axilium wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren;
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • recht om de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken;
  • recht op het stellen van vragen dan wel kenbaar maken van opmerkingen/bezwaren bij Axilium en indien dit niet naar tevredenheid verloopt, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Indien u gebruik wilt maken van (één van) deze rechten, neem dan contact op met Axilium. De contactgegevens zijn onder “verwerkingsverantwoordelijke” vermeld in dit privacy statement.

 1. Toepasselijk recht en wijziging
  Op dit privacy statement / deze verwerkersovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met dit privacy statement. Axilium is gerechtigd, deze privacy verklaring eenzijdig te wijzigen indien dit in het kader van bedrijfsbelangen van Axilium of wetswijzigingen noodzakelijk is.